Anasayfa / Haberler / Karamanlı Yunus Türk Sanat Müziği – 2021 Beste Yarışması

Karamanlı Yunus Türk Sanat Müziği – 2021 Beste Yarışması

KAREV

KARAMAN EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

 

“KARAMANLI YUNUS”

TÜRK SANAT MÜZİĞİ

BESTE YARIŞMASI-2021

 

( UNESCO 2021 YUNUS EMRE YILI )

ÖZEL ŞARTNAMESİ

 

Son Başvuru Tarihi 01 Ekim 2021

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

 Türk Dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yılı hasebiyle 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre; şiirlerinden insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Yunus “yetmiş iki millete bir göz ile bakmak” ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle dünya hümanizmine katkılar sağlayarak insanları ortak değerler etrafında birleştiren, çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır.

Cumhurbaşkanlığı’nın 29 Ocak 2021 tarih ve 2021/1 sayılı genelgesiyle, Yunus Emre’nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de, ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının “BİZİM YUNUS” olarak anılması, Yunus Emre’nin mirası olan Türkçe’nin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla “DÜNYA DİLİ TÜRKÇE” adıyla yurt genelinde ve yurt dışında bir kampanyanın tertiplenmesine karar verilmiştir.

 

Bu çerçevede Karaman Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KAREV) tarafından “KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2021” adıyla bir yarışma düzenlenmiştir.

Yarışma şartnamesinde, diğer evrak ve yazışmalarda “Karaman Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı” kısaca KAREV olarak adlandırılacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

-KONU: Türk Sanat Müziği dalında, bu şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak bestelenmiş sözlü eserlerin katılacağı şarkı formunda beste yarışması yapılacaktır.

-AMAÇ: “Yunus Emre’yi genç nesillere tanıtmak, şiirlerini müzik yoluyla geniş kesimlerle buluşturmak”, “Şair ve söz yazarlarının Yunus Emre ile ilgili yazdıkları/yazacakları şiirlerin bestelenmesini sağlamak”, Türk Müziği Repertuvarını geliştirmek, bestecileri nitelikli, yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

– YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1) Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.

2) KAREV Yöneticileri ve personeli, Yarışma Müzikal Koordinatörü ve düzenleme kurulunda görev alanlar, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

 

– YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

1) Şarkı sözleri:

Yunus Emre’ nin çok az bilinen ve/veya fazla bestelenmemiş şiirleri ile diğer şairlerin Yunus Emre için yazılmış eski/yeni şiirleri arasından seçilebilecektir…(Yunus Emre’ye ait olduğu ifade edilen şiirler için, Türk Dili-Edebiyatı alanında kariyer sahibi bir Üniversite öğretim üyesinden onay alınacaktır.)

2) Yarışmaya gönderilecek eserler:

 a) Türk Sanat Müziği’nin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalı, daha önce açılmış olan yarışmalara gönderilmemiş olmalıdır.

 1. b) Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziği’nin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.
 2. c) Türk Sanat Müziği’nin asli karakterine uygun olmalıdır.
 3. d) Şarkı formunda, 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş olmalıdır.
 4. e) Kompozisyon yönünden, söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.
 5. f) Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. (Prozodi) g) Daha önce bestelenmiş eserlerle benzerlikleri bulunmamalıdır.
 6. h) Tek sesli olarak bestelenmelidir.

ı) Toplam süresi 3-6 dakika arasında olmalıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eserlerin Teslimi: 

Besteciler,  01 Ekim 2021 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar, eserlerin notalarını, sözlerini, istenen diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde o eser için seçilen rumuz yazılı büyük Evrak Zarfını “KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2021’’ bürosu Mithatpaşa Cad. Kıvanç Apt. 56 /2 KIZILAY-ANKARA “ adresine;  elden veya posta-kargo ile göndermiş olacaktır.

Postadaki gecikmeler için KAREV sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği tarih değil, Vakfa intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

 1. 1. Besteciler yarışmaya en fazla 8 eserle katılabilirler.
 2. 2. Yarışmaya gönderilen notalar üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı vb. herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, bu şekilde gönderilen eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
 3. 3. Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır. (Örnek; “1ABCD2”, “123ABC’’gibi. Lütfen, bu örnekteki rumuzları kullanmayınız).
 4. 4. Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa; her eser için değişik rumuz kullanacak ve yukarıda istenilen dokümanları her eser içinayrı ayrı düzenleyeceklerdir.
 5. 5. Besteciler, biri küçük ‘’Kimlik Zarfı’’; diğeri büyük ‘’Evrak Zarfı’’; olmak üzere 2 adet zarfı kapatılmış ve üzerlerinde sadece rumuz yazılı olarak yarışma bürosuna elden teslim edeceklerdir. Posta ile müracaat edildiğinde, üzerine posta işlemlerinin ve adresin yazılacağı, pulun/stikerin yapıştırılacağı 3. en büyük ‘’Posta Zarfı’’ kullanılabilecektir.

 

 1. 6. Besteciler, EVRAK ZARFI içinde:
 2. a) 7’er nüsha nota (üzerinde rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret, vb olmayacaktır.)
 3. b) 7’er nüsha şarkı sözü (üzerinde rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret, vb olmayacaktır.)
 4. c) Üzerinde sadece rumuz yazılı olan küçük, kapalı ‘’KİMLİK ZARFI’’nı bulunduracaklardır.

 

 1. 7. KİMLİK ZARFI içinde:
 2. a) Bestecinin biyografisini, adresini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
 3. b) Söz yazarının biyografisini, adresini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,
 4. c) Şartnamenin en son sayfasında bulunan “KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2021’’ Özel Şartnamesi hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten besteci–söz yazarı tarafından imzalanmış (Ek:1a,) taahhütnameleri, sözleşmeleri eksiksiz ve imzalı bir şekilde beyan edecekler ve zarfa yerleştireceklerdir.

Uyulması gereken çok önemli hususlar:  Eserlerin notaları 7’şer nüsha halinde:

 1. a) Bilgisayarla veya elle, (A4 kâğıdına) temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır,
 2. b) Kurşun kalemle yazılmamalıdır,
 3. c) Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.
 4. d) Nota yazısı ve usul bölünmeleri, Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır,
 5. e) Eserlerin icra, hız, süre-metronom ve ifade nüansları nota üzerinde gösterilmeli, eserin makamı, usûlü yazılmalı, bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.
 6. f) Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından hareketle, bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılmalıdır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÇİCİ KURULLAR

1.ELEME KURULU /ÖN JÜRİ: Yarışmanın birinci aşamasında görev yapacak olan “KAREV Karaman’lı Yunus Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2021” Eleme Kurulu /Ön Jüri, (bundan sonra “Eleme Kurulu” olarak anılacaktır) Yarışma Yürütme Kurulu Başkanının da onayıyla, Yarışma Müzikal Koordinatörü tarafından belirlenir. Eleme Kurulu, TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kurumlarda açılan yarışmalarda görev alan ve bestecilik niteliği bulunan uzman kişiler arasından seçilir. Bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam 5 (Beş) kişiden oluşur. Eleme Kurulu Üyeleri, yarışma eserlerinin toplandığı Yarışma Yürütme Kurulu tarafından kendilerine teslim edilen ilk aşamada tüm eserleri nota ve söz üzerinden bireysel olarak değerlendirir, notlar alır; ikinci aşamada tüm üyeler toplanıp, finalde yarışacak en çok 10 (On) eser ile Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülü verilecek bir eseri birlikte belirler ve KAREV Vakfı Başkanlığına teslim eder.

 • Eleme Kurulu üye tam sayısı 5 kişi ile çalışma yapar.
 • Eleme Kurulu, yarışmalara katılan eserleri, ödül ve mansiyona değer bulup bulmamakta serbesttir. Katılımcılar bu konuda hiçbir itirazda bulunamazlar.

2.FİNAL JÜRİSİ:  Ülkemizin çok değerli, tanınmış sanatçı, besteci, kültür-sanat insanlarının arasından seçilir. Halk huzurunda yapılacak Final Programında yarışacak 10 eserin canlı icrası sırasında; Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ödülleri ile Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülü ve Mansiyon ödülü alacak eserlerin seçimini yapar. Jüri başkanı, tutulan bütün puan çizelgelerini ve imzalı tutanakları KAREV’e teslim eder. KAREV yarışmayı dilediği yayın organlarında canlı, ya da banttan yayınlama hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü:                                    10.000.- TL (Net)

İkincilik Ödülü:                                        7.000.- TL (Net)

Üçüncülük Ödülü:                                    4.000.- TL (Net)

7 (Yedi) adet Mansiyon:                           2.000.- TL (Her birine net)

Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülü   5.000.- ZTL  (Net)

 

Para ödüllerinin dışında, finalist bestecilere ve söz yazarlarına, katılım belgesi ve onurluk verilecektir. Para ödülleri yalnız bestecilere ödenecek olup, yarışmanın final programına ve ödül törenine katılamayan finalistlerin para ödülleri, Ekler bölümünde bulunan (Ek:1b) formunda bildirdikleri IBAN numarasına havale edilir.

 

                                                ALTINCI BÖLÜM

– YARIŞMA TAKVİMİ:   

-Eserlerin son teslim tarihi:  01 Ekim 2021, saat 17.00’dır.

-Ön Jüri Toplantıları:           11-24 Ekim 2021,

-Finalist eserlerin ilanı:        27 Ekim 2021,

-Final programı:                   15-30 Kasım 2021 tarihleri arasında, canlı, seyirci huzurunda, bir Canlı Televizyon programı ile gerçekleştirilecektir. ( Kesin tarih, daha sonra bildirilecektir.)

 

-Final programında, Yarışma Finalisti 10 eser ile kazanan eser Türk Sanat Müziği Ses ve Saz Sanatçıları tarafından seslendirilecek ve Final Jürisince değerlendirmesi yapılacaktır. “Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülü” Yarışma bölümüne katılan ses ve saz sanatçıları tarafından yarışma dışı olarak birlikte seslendirilecektir.

-Final yarışmasının yapılacağı salon ve kesin tarih, KAREV tarafından belirlenecek ve yarışma, halka açık olarak gerçekleştirilecektir.

-Final Jürisi değerlendirmelerini, canlı icralar sırasında yapacaktır.

-Yarışma finalist eserleri seslendirilmesi bittikten sonra, Jüri eserlerin değerlendirmelerini yapacak; bu sırada, bir başka TSM Ses Sanatçısı ve saz sanatçıları tarafından, farklı bir repertuarla canlı halk konseri verilecektir.

– Yarışma sonuçları alınır alınmaz, canlı yayın sırasında, en kısa sürede seyircinin huzurunda ilân edilecek, 1.lik ödülünü kazanan eser yeniden icra edilecektir.

– Ödül ve plâket töreni; Yarışma Yürütme Kurulu tarafından yapılan bir akış ve içerikle yapılacaktır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

KARŞILIKLI HAKLAR:

 1. KAREV finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma yetkisine sahiptir. Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzikalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklarda ve tereddütlü durumlarda gerekli tedbirleri almaya, KAREV Başkanlığı yetkilidir.
 2. Finalde ilk üç dereceyi kazanan eserlerle, mansiyon ödülüne ve Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülüne layık görülen eserlerin bestecilerine verilecek ödüller, müzik eserinin sahipleri olan besteci ve söz yazarını birlikte kapsadığından, ödül paylaşımı, besteci ve söz yazarı tarafından kendi aralarında gerçekleştirilir. KAREV bu hususta devreye girmez.
 3. Ödül-Mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bu etkinliğe Ankara’ya davet edilecek olan bestecilerin, sadece Türkiye’deki ulaşım (otobüs), konaklama ve ağırlama giderleri KAREV Başkanlığı tarafından karşılanır. (Eş ve çocukların ulaşım, konaklama ücretleri besteci ve söz yazarlarına aittir.)
 4. KAREV ödül ve mansiyon alan eserlerin bestecilerine Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, cd vb. materyal haline getirme, notasını basma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

 

SON HÜKÜMLER

1) Değerlendirmeler sonucunda, yalnız finale kalan eserlerin kimlik zarfları açılır, aynı bestecinin birden fazla eseri çıkması durumunda; aldığı puan sırasına göre yedek eserlerden finalist 10 eser tamamlanır.

2) Yarışmada görevlendirilen Sunucu, Ses ve Saz sanatçılarının hak ediş, ulaşım ve konaklama giderleri KAREV tarafından karşılanır.  

3) Yurt dışından katılmış finalistlerimizin, sadece Yurt İçi ulaşım ücretleri ve konaklama giderleri KAREV tarafından karşılanacaktır.  

4) Yarışmaya katılacak eserler daha önce hiçbir yarışmada ödül, mansiyon ile değerlendirilmemiş ve daha önce hiçbir “Dernek, Musiki Topluluğu, konser vb. yerlerde icra edilmemiş, internet ortamında paylaşılmamış, basılı olarak da dergi ve kitaplarda yayımlanmamış olacaktır.  Bu şarta aykırılık durumunda, o eserler diskalifiye olur ve verilmiş olsa dahi, plâket vb. materyal ile para ödülü geri alınır.    

5) Yarışmacıların yarışma şartnamesine ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur.

6) Yarışma final programında; halen yurdumuzda ve dünyada devam etmekte olan PANDEMİ koşullarına bağlı olarak, devletimizce uygulanmakta olan resmi tedbirler çerçevesinde ve Yarışma Yürütme Kurulu ile KAREV yönetimince tesbit edilecek ve bestecileri mağdur etmeyecek yöntemlerle düzenlemeler yapılabilir.

 

                                                        İLETİŞİM:

 Müzikal konularla ve eserlerle ilgili olmamak kaydıyla, Yarışma ve organizasyonla ilgili bilgi almak için, aşağıdaki adres ve telefonlardan yararlanılabilir. Ayrıca, bestecilerin ve eserlerin kimliklerinin ortaya çıkmaması için; lütfen, Yarışma Müzikal Koordinatörü ve Jüri üyeleri ile telefonla ve/veya yüzyüze görüşme yapılmamasını, soru sorulmamasını rica ediyoruz.

 

         Yarışma Yürütme Kurulu

        KAREV Başkanı: Veli BOZKIR (Tel: 0 533 203 64 70)

        2 Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi   

        Yarışma Müzikal Koordinatörü ve Şartname yazımı: Özgen GÜRBÜZ

 

        Yarışma Bürosu Kargo Adresi, Telefon Numarası ve e-mail adresi:

“KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2021’’                                                  

                                                          Bürosu

         Mithatpaşa Cad. Kıvanç Apt. 56 /2 KIZILAY-ANKARA-TÜRKİYE

    KAREV Büro Tel: 0 312 432 06 70 Yurtdışı  +90 312 432 06 70

    Mail: ankaramander@gmail.com

    Not: Büro  (10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır)

 EKLER    

    EK-1a (1.Sayfa)

                            TAAHHÜTNAME /  BESTECİ

 

                                KAREV Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

“KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI 2021 ’’ için KAREV’e gönderdiğim bu eser, özgün ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamıştır. Hiçbir yarışmada ödül, mansiyon almamıştır. Yarışma için gönderdiğim eserimi, yarışma sonuçlanmadan önce; salon, sahne vb. konserleri, Radyo-Televizyon programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dâhil hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlamayacağımı ve yayınlatmayacağımı, bu hususun tespiti halinde, hangi aşamada olursa olsun eserimin yarışma dışı bırakılacağını kabul ettiğimi ve para ödülünü almış olmam halinde,  aldığım parayı, “ KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI- 2021’’ i açan KAREV’e iade edeceğimi ve bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, finalde yarışmaya hak kazanan bu eserin çoğaltılması, yayınlanması, temsili, umuma iletimi, gerekirse eserin ilk defa kamuya arzı konusunda KAREV’i yetkili kıldığımı kabul ve taahhüt ederim.

İşbu Taahhütname ile eserin bütünüyle kendime ait olduğunu ve bu kapsamda ileri sürülebilecek tüm taleplerden sorumlu olduğumu kabul ve taahhüt ederim.

 

…../…../2021

Adı Soyadı                                                                                                                            İmza

 

NOT: Bu belge, başvuru sırasında Yarışma Yürütme Kurulu Büro adresine gönderilecek zarfa konulacaktır.

 

İşbu ek ve diğer ekler yalnız yarışmada ilk 10’a kalan eserlere aitse kimlik zarflarından çıkarılacak, EK:1, EK:2 ve EK:3 yarışma tamamlandıktan sonra, Yarışma Yürütme Kurulu tarafından imha edilecektir.   

               

             EK:1b (2.Sayfa)                     BESTECİ

 

Eserin ilk mısraı-Eserin Adı           :

Rumuzu                                            :

Makamı                                            :

Usulü                                                 :

Besteci Eser sahibinin T.C. No        :

Adı Soyadı                                        :

Adresi                                                :

Banka Hesabı Sahibi                       :

Banka Adı ve Şubesi                        :

İban Numarası                                 :

Tel No                                                :

E-Posta                                              :

İmzası                                               :

NOT: Bu form, Taahhütname’nin devamı niteliğindedir. Her bir taahhütname 2 sayfadan oluşmaktadır.

  

 EK:2a (1.Sayfa)

 

                                      TAAHHÜTNAME /  SÖZ YAZARI

 

                         KAREV Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

                                                                                                        ANKARA

   “ KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2021’’ için yazdığım bu eser, özgün ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiçbir yarışmaya gönderilmemiştir. Yarışma için gönderdiğim eserlerimi, yarışma sonuçlanmadan önce; salon, sahne vb. konserleri, Radyo-Televizyon programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dahil hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlamayacağımı ve yayınlatmayacağımı, bu hususun tespiti halinde, hangi aşamada olursa olsun eserimin yarışma dışı bırakılacağını kabul ettiğimi ve para ödülünü almış olmam halinde dahi,  aldığım parayı KAREV’e iade edeceğimi ve Şartnamede belirtilen cezai şartı ödeyeceğimi bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, finalde yarışmaya hak kazanan bu eserin çoğaltılması, yayılması, kiralanması, kamuya ödünç verilmesi, temsili, umuma iletimi  ve satış bedellerinden pay verilmesi, de içeren Özel Şartnamede’de belirtilen mali hakları  KAREV’e tam ve alt ruhsatla devrettiğimi  ve gerekirse eserin ilk defa kamuya arzı konusunda da KAREV’I  yetkili kıldığımı kabul ve taahhüt ederim.

 

Ayrıca, eserin ilk 10’a girmesi durumunda; verilecek para ödülünün Besteciye verilmesini Kabul ettiğimi, bu kapsamda hiçbir şekilde KAREV’in sorumlu olmadığını ve yine eserin ilk 10’a girmesi durumunda Besteci ile KAREV arasında yapılacak olan Sözleşme’ye (EK:3) onay verdiğimi bildiririm.

 

İşbu Taahhütname ile eserin bütünüyle kendime ait olduğunu ve hiçbir eserden kopya, iktibas yapılmadığını ve eserin bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya gönderilmediğini ve bu kapsamda ileri sürülebilecek tüm taleplerden sorumlu olduğumu taahhüt ederim.

 

                                                                                                                                                               …../…../2021

                                                                                                                                                                  Adı Soya

                                                                                                                                                                       İmza

 

 NOT: Bu belge, başvuru sırasında Yarışma Yürütme Kuurlu Büro adresine gönderilecek zarfa konulacaktır.

 

İşbu ek ve diğer ekler yalnız yarışmada ilk 10’a kalan eserlere aitse kimlik zarflarından çıkarılacak, EK:1, EK:2 ve EK:3 yarışma tamamlandıktan sonra Yarışma Yürütme Kurulu tarafından imha edilecektir.

 

 EK:2b (2.Sayfa)      SÖZ YAZARI ya da YASAL VARİSİ

Eserin ilk mısraı-Eserin Adı                    :

Rumuzu                                                      :

Makamı                                                      :

Usulü                                                          :

Eser sahibinin T.C. No                              :

Adı Soyadı                                                  :

Adresi                                                         :

Tel No                                                         :

E-Posta                                                       :

İmzası                                                         :

 

NOT 1: Bu form, Taahhütname’nin devamı niteliğindedir. Her bir taahhütname 2 sayfadan oluşmaktadır.

NOT 2: Tüm ekler, her bir eser için ayrı ayrı doldurulacaktır.

NOT 3: Yunus Emre’ye ait şiirler için EK:2 (1. ve 2. Sh) doldurulmayacaktır.

 

EK 3: SÖZLEŞME (1. Sayfa, Toplam 3 Sh.)

 

FİKRÎ HAKLARIN DEVRİ VE BU HAKLARA İLİŞKİN TARAF YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ SÖZLEŞMESİ

(Bu sözleşme, Yarışma Finalleri tamamlanıp; derece, mansiyon, özel ödül kazanan eser, besteci, söz yazarı adları belli olduktan hazırlanıp her iki tarafça imzalanacaktır.)

 

1.TARAFLAR

İşbu “Fikri Hakların Devri ve Bu Haklara İlişkin Taraf Yükümlülüklerinin Belirlenmesi Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır)eki niteliğinde olduğu KAREV  Karaman’lı Yunus Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2021” Özel Şartnamesi (“Şartname/Özel Şartname”)kapsamında aşağıda belirtilen taraflar arasında? nüsha halinde? tarihinde imza altına alınmış ve ? tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yarışma Bürosu Adresi: Mithatpaşa Cad. Kıvanç Apt. No: 56/2 Kızılay/ANKARA  adresinde mukim ve mali hakları kullanma yetkisini devralacak olan KAREV

 • ???… adresinde mukim KAREV Karaman’lı Yunus Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2021” ‘nin ilk 10’a kalan ve “Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülü”nü alan eserlerin Bestecisi ve mali hakları kullanma yetkisini devredecek olan Finalist… (Ödül kazanan Besteci/ Söz yazarı adları, adresleri)

2.KAPSAM

İşbu Sözleşme, Özel Şartname kapsamında, ilk 10’a giren/finale kalan eserlere ve Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülü verilecek esere ilişkin olarak Finalist ile KAREV arasındaki mali hakların devrini düzenlemek ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacı ile yapılmıştır.

 

3.KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Besteci; eserin işlenmesi, CD, DVD ve benzeri formatta her türlü şekilde çoğaltılması, eserin aslının ve çoğaltılmış nüshalarının yayılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi, doğrudan veya dolaylı temsili, radyo; televizyon; uydu vb. işaret- ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden pay verilmesini de içeren mali hakları kullanma yetkisini tam ve alt ruhsatla, KAREV’e kesin ve münhasır olarak 10 yıl süreyle devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.

 

Besteci, FSEK madde 14 kapsamında eserin kamuya ilk defa arzı da dâhil olmak üzere, her türlü kamuya arzı konusunda KAREV’i yetkili kılacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak, Eser Sahipleri ile sonradan yapılacak yeni düzenlemelerle KAREV, Eser Sahiplerini eserin kamuya arzı konusunda yetkili kılabilir.

 

Bu işlemler için KAREV’ce, Besteci veya Söz Yazarına herhangi bir telif hakkı ödenmez.

 

3.2.KAREV, finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen ve tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde esaslı olmayan değişiklikler yapma yetkisine sahiptir. Bu Sözleşme’nin eki niteliğinde olduğu Özel Şartname’ nin ana ilke ve

 

EK:3 (2.Sayfa)

 

esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, sözleşmeler

yapılmasına, Özel Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklarda ve tereddütlü durumlarda gerekli tedbirleri almaya, KAREV yetkilidir.

 

3.3.Besteci Karaman’lı Yunus Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2021”  için gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce; salon, sahne vb. konserleri, Radyo-Televizyon programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dâhil, hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınlandığı veya yayınlattığı takdirde hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılarak gerekli hukuki ve idari işlemlerin yapılacağını kabûl eder.

 

3.4.Finalde ilk üç dereceyi kazanan eserlerle, mansiyon ödülüne ve Karamanoğlu Mehmet Bey Ödülüne layık görülen eserlerin Bestecilerine verilecek parasal ödüller, müzik eserinin sahipleri olan Besteci ve Söz Yazarını birlikte kapsadığından, Besteci tarafından Söz Yazarının izninin alındığına dair belge KAREV’e ibraz edilir (EK:2). Ödül paylaşımı, Besteci ve Söz Yazarı tarafından kendi aralarında gerçekleştirilir. Söz yazarları ile Besteciler arasındaki işbu Şartname konularına ilişkin anlaşmalardan KAREV sorumlu değildir; bu nedenle Söz Yazarlarına ayrıca herhangi bir ücret ya da telif bedeli ödenmez.

 

3.5.Besteci, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren, çoğaltma ve yayma haklarını kullanmak istediği takdirde, süre sınırı olmaksızın mali hak sahibi olan KAREV’in iznini alacağını, izinsiz kullanım durumlarında, söz konusu esere verilen ödül tutarının beş katından az olmamak üzere KAREV’in uğrayacağı tüm zararları ve mahrum kalınan kârını ödeyeceğini ve işbu tutarı KAREV’in gösterilecek banka hesabına ilk talepte yatıracağını kabul ve taahhüt edecektir.

 

3.6.Yarışma yoluyla elde edilen ve parasal ödül verilen eserlerin Türk Sanat Müziği Sanatçıları tarafından seslendirilen birer ses kopyası, KAREV tarafından Besteciye istek üzerine bedelsiz olarak verilebilir. Bu icralar her ne şekilde olursa olsun, eserin Bestecisi tarafından ticari amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz.

 

3.7.Besteci, işbu Sözleşmenin imzası ile eserin özgün ve tümüyle kendine ait olduğunu, daha önce hiçbir eserden kopya veya iktibas yapmadığını ve bu kapsamda ileri sürülebilecek tüm taleplerden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK

Eserin, Sözleşme madde 3.3 kapsamında herhangi bir platformda daha önceden yayınlanmış olması veya madde 3.7 kapsamında özgün bir nitelik taşımaması durumunda, hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılır ve para ödülü verilmişse eğer; para ödülü 5 katı tutarında cezai şart ile birlikte geri alınır.

5.TEBLİGAT ADRESİ

Tarafların Madde 2’de yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılacak her türlü gönderiler, ihbar, ihtar ve tebliğler iadeli taahhütlü gönderilmek şartıyla, ayrıca faks yolu ile yapılan gönderiler de karşı tarafın yazılı teyidi alınmak şartıyla, taraflara yapılmış sayılır. Taraflar adres değişikliklerini derhal yazı, telefon veya faks ile bildirmek zorundadırlar. Aksi halde, tebligat, 7201 sayılı Tebligat Yasası’nın 10. maddesi uyarınca yapılmış sayılır.

EK:3 (3.Sayfa)

 

6.MÜCBİR SEBEP

 

Bu sözleşmede tarafların hak ve yükümlülüklerinden herhangi biri, yurt içinde veya sözleşme konusu çalışmanın bağlı olduğu ülke(ler)de oluşan kaza, yangın, sel, deprem, grev, savaş, isyan, salgın hastalık veya taraflardan birinin iflası ya da faaliyetini durdurması, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzerleri vasıtasıyla yerine getirilememekteyse, ortada mücbir bir sebebin var olduğu Kabul edilecektir.

 

Söz konusu mücbir sebep doksan (90) gün boyunca ortadan kalkmamışsa Taraflardan birinin yazılı bildirimiyle Sözleşme derhal ileriye yönelik olarak fesih olunur; ancak Tarafların önceden yüklendikleri yükümlülükler, fesih tarihine kadar devam eder.

 

7.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER

Taraflar, bu Sözleşme ile ilgili ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlık durumunda yargıya başvurmadan ilgili uyuşmazlığı Türk Medeni Kanunu anlamında iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde müzakere yolu ile çözmek konusunda hem fikirdirler. Uyuşmazlığın müzakere veya başka bir alternatif uyuşmazlık yoluyla çözümlenmesi durumunda, bu husus “sulh anlaşması” ile yazılı olarak belgelenir.

Uyuşmazlığın sulh yolu ile çözülememesi durumunda, Kanunlar İhtilafı Kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu durumda, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 Taraflar işbu Sözleşmede belirtilen bütün hükümlere koşulsuz olarak uyacaklarını ve bu hükümlerin gerektirdiği şekilde davranacaklarını Sözleşmenin imzası ile taahhüt ederler.

 

 

 

 KAREV Başkanı

Veli BOZKIR

 (İmza)

 

“KAREV KARAMANLI YUNUS TSM BESTE YARIŞMASI-2021” FİNALİSTİ 

(Adı, Soyadı, İmza)

 

KARŞILIKLI HAKLAR

 1. Eser sahipleri; eserin işlenmesi, CD, DVD ve benzeri formatta her türlü şekilde çoğaltılması, eserin aslının ve çoğaltılmış nüshalarının yayılması, kiralanması ve kamuya ödünç verilmesi, doğrudan veya dolaylı temsili, radyo; televizyon; uydu vb. işaret- ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden pay verilmesini de içeren mali hakları kullanma yetkisini tam ve alt ruhsatla, KAREV’e kesin, münhasır ve Sözleşmede (EK:3) belirtilen süreyle devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.

Eser Sahipleri, eserin FSEK madde 14 kapsamında kamuya ilk defa arzı da dahil olmak üzere, her türlü kamuya arzı konusunda KAREV’i yetkili kılacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak, Eser Sahipleri ile sonradan yapılacak yeni düzenlemelerle KAREV, Eser Sahiplerini eserin kamuya arzı konusunda yetkili kılabilir.

Bu işlemler için KAREV’ce, Eser Sahiplerine herhangi bir telif hakkı ödenmez.

 1. KAREV, finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen ve tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde esaslı olmayan değişiklikler yapma yetkisine sahiptir. Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, sözleşmeler yapılmasına, işbu Özel Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklarda ve tereddütlü durumlarda gerekli tedbirleri almaya ve yeni düzenlemeler yapmaya KAREV yetkilidir.
 2. Besteci “KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI -2021’’ için gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce; salon, sahne vb. konserleri, Radyo-Televizyon programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dâhil, hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınlandığı veya yayınlattığı takdirde hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılarak gerekli hukuki ve idari işlemlerin yapılacağını kabul eder. Bu husus, Besteci ve Söz Yazarı tarafından imzalanan Ek Taahhütnamelerde (EK: 1 ve EK:2) ve Sözleşmede (EK: 3) de beyan edilir.

5. Finalde ilk üç dereceyi kazanan eserlerle, mansiyon ödülüne layık görülen eserlerin Bestecilerine verilecek ödüller, müzik Eserinin Sahipleri olan Besteci ve Söz Yazarını birlikte kapsadığından, Besteci tarafından Söz Yazarının izninin alındığına dair belge KAREV’e ibraz edilir (EK:2). Ödül paylaşımı, Besteci ve Söz Yazarı tarafından kendi aralarında gerçekleştirilir. Söz Yazarları ile Besteciler arasındaki işbu Şartname konularına ilişkin anlaşmalardan KAREV sorumlu değildir. Bu nedenle Söz Yazarlarına ayrıca herhangi bir ücret ya da telif bedeli ödenmez.

6. Besteci, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren, çoğaltma ve yayma haklarını kullanmak istediği takdirde, süre sınırı olmaksızın mali hak sahibi olan KAREV’in iznini alacağını, bu iznin verilmesinin, söz konusu esere verilen mansiyon ödülünden az olmamak üzere Sözleşmede belirlenecek meblağı KAREV’ce gösterilecek banka hesabına yatırması şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir.

 

7. Yarışma yoluyla elde edilen (dereceye giren) eserlerin Türk Sanat Müziği Sanatçıları tarafından seslendirilen birer ses kopyası, KAREV tarafından Besteci’ye istek üzerine bedelsiz olarak verilebilir. Bu icralar her ne şekilde olursa olsun, eserin Bestecisi tarafından ticari amaçla kullanılamaz, çoğaltılamaz.

8. Ödül/Mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bu etkinliğe davet edilecek olan Bestecilerin ve Söz Yazarlarının; Türkiye sınrları içinde, Ankara’ya otobüs ve/veya tren ile ulaşımları, Ankara’daki konaklama ve ağırlama giderleri KAREV tarafından karşılanacaktır.

(Eş ve çocukların ulaşım, konaklama vb. bütün giderleri Bestecilere/ Söz Yazarlarına aittir)

 

9. Besteciler ve Söz Yazarları eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden kopya, iktibas yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip “KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI- 2021’’ Özel Şartnamesi’ni ve Usul ve Esaslar’ı belirten yazılı ve imzalı EK:1 ve EK:2 taahhütnamelerini kendi rıza ve imzaları ile imzalayarak verdiklerini, beyan ederler. Aksi durumlarda, hangi aşamada olursa olsun, o eser veya eserler ve Bestecisi yarışma dışı bırakılır; ödül verildiyse, verilen ödül, ödül tutarının 5 katı tutarında cezai şartla birlikte geri alınır.

 

Bir Bestecinin, Yarışmanın Finalist ilk on eseri arasında, en fazla 1 eseri yer alabilecektir. Eleme Kurulu seçimini bu esasa göre yapar. Gerekirse yedek eserler de kullanılarak ilk on eser belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

1.KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI -2021’’ için KAREV Başkanlığına gönderilen gönderilen eserler, başkanlıkça saklanır. Değerlendirme sonucunda yalnız finale kalan eserlere ait kimlik zarfları Vakıf Başkanı ve Yarışma Müzikal Koordinatörü tarafından birlikte açılır. Diğer eserlere ait kimlik zarfları ise Bestecinin isteği üzerine eserler yarışma tarihinden itibaren 2 ay içinde eser sahiplerine, karşı ödemeli olarak kargo ile iade edilir, ya da Ankara’da büroda makbuz karşılığı elden verilir. Yarışma finalinin bitiş tarihinden itibaren 2 ay içinde, yazılı olarak iade talebinde bulunulmayan zarflar-eserler, Yarışma Yürütme Komitesi tarafından imha edilir.

2.Ödül ve mansiyon kazanan eserler ve “Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülü”  kazanan eser açıklandıktan sonra, sonuçlar bu eserlerin Bestecilerine ayrıca yazı ile bildirilir.

3.Yarışma Final Jürisi, final gecesinde, yarışmanın canlı yayını sırasında, seyirci tarafından da görülebilecek uygun bir konumda bir araya gelerek, puanlama sistemiyle; Yarışma birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan ve mansiyon alan eserlerle, “Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülü” alan eseri belirler.

4.Yarışmada görevlendirilen Sunucu, Ses ve Saz Sanatçıların yarışma ile ilgili giderleri KAREV tarafından karşılanır.

5.Yurt dışından katılmış ödül kazanan Bestecilerin, sadece Türkiye’deki (Ankara’ya) gidiş-dönüş yurt içi şehirlerarası otobüs-tren ulaşım ücretleri ve konaklama giderleri KAREV tarafından karşılanır.

6.Ödül törenine katılmak isteyen Ankara dışından gelen Eleme Kurulu üyelerinin şehirlerarası otobüs-tren ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri KAREV tarafından karşılanır.

 

 

                BESTECİLERE HATIRLATILACAK BAZI ÖNEMLİ NOTLAR:

BU ZAMANA KADAR DÜZENLENEN YARIŞMALARDA ÇOK SIK YAPILAN VE ESERLERİN YARIŞMA DIŞI TUTULMASINA NEDEN OLAN BAZI HUSUSLARI BESTECİLERE HATIRLATMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞTIR.

 • KİMLİK ZARFININ EKSİKSİZ DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

(BESTE VE GÜFTE AYNI KİŞİYE AİT OLMUŞ OLSA BİLE, TÜM EK:1 ve EK:2’LERİN DOLDURULMASI GEREKİR).

 • ESER ZARFININ EKSİKSİZ DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

ZARF İÇİNDE, A4 BOYUTLARINDAKİ KÂĞITLARA YAZILMIŞ; 

7 ADET BESTE NOTASI, 7 ADET ŞARKI SÖZÜ BULUNMALDIR).

 

 • RUMUZ’UN YAZILMASI

 (HER BESTENİN-NOTANIN VE GÜFTENİN SAĞ ÜST KÖŞESİNE RUMUZ YAZILMALIDIR, KAPALI KİMLİK ZARFININ ÜZERİNE, ESER ZARFININ ÜZERİNE RUMUZ YAZILMALIDIR)

 • ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN BAŞVURU SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA GÖNDERİLEN ESERLER, YARIŞMAYA DÂHİL EDİLMEZ.
 • BESTECİ, YARIŞMAYA EN ÇOK 8 ESERLE KATILABİLİR.
 • RUMUZLAR, BÜYÜK HARF VE RAKAM KARIŞIMI 6 KARAKTERDEN OLUŞMALIDIR.

 LÜTFEN, DAHA ÖNCE AÇILMIŞ YARIŞMALARA GÖNDERDİLEN ESKİ DENEMELERİNİZİ GÖNDERMEYİNİZ. YARIŞMANIN AMACI, BESTECİLERİ YENİ ESERLER VERMEYE TEŞVİK ETMEKTİR.

 MAKAM DONANIMLARINI VE USÛL RAKAMLARINI; “AREL-EZGİ-UZDİLEK” TSM NAZARİ SİSTEMİNDEKİ ŞEKLİNDE YAZINIZ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.