Anasayfa / Dernek / Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

KARAMAN EĞİTİM, KÜLTÜR ve SAĞLIK VAKFI SENEDİ

 

VAKIF:

Madde 1– Vakfın adı “Karaman Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı”dır.

Kısa adı KAREV’dir. İş bu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

 

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya ilçesinde olup, adresi Kocatepe Mahallesi, Mithatpaşa caddesi No:56/1 dir. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

 

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3-Başta Karaman il ve ilçeleri olmak üzere,ülkemizin eğitim, kültür, sağlık, turizm ve tanıtımı alanlarında devletin hizmetlerini kolaylaştırıcı, kamuya yararlı çalışmalar sunmak, yüksek öğretim kurumları kurarak ülke gelişmişlik standartlarına katkıda bulunmak, ülkemizin her düzeyde öğretim yapılanmasını, kurumlar ve hizmetler ile parasal kaynaklar oluşturarak desteklemek, Karaman’ın ve ülkemizin demografik fırsat penceresini küresel aktif iş gücüne dönüştürmeye katkı sunmak, yaşlılarımızın, yoksulların ve engelli insanlarımızın aktif, verimli, özgür, onurlu ve katılımcı yaşam sürmeleri için kurumsal yapılanma sağlamak, küresel iklim değişim etkisini azaltıcı çevre ve enerji dönüşümü için verimli çalışmalar yapmak, insan sağlığı ve sağlıklı yaşam alanında katkı sunmaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4-

a-Eğitim ve Kültür:

Her düzeyde eğitim kurumunda eğitim alan öğrencilere burs vermek, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlere yardımcı olmak, yurt binaları tesis etmek, kitap, laboratuar, öğrenim ve araştırma malzemelerini karşılıksız olarak sağlamak, aynı amacı güden vakıflarla müştereken veya müstakil olarak yüksek öğretim kurumu (üniversite, meslek yüksek okulu veya teknoloji enstitüsü) kurmak ve işletmek, Karaman il sınırları içinde ve ülkemiz genelinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde okullar ve beceri sağlayıcı, inovasyon ile girişimcilik geliştirici her çeşit eğitim tesisi açmak ve işletmek, ülkemizin ve Karaman ilinin kalkınması, tarihi, sanatsal değerlerinin araştırılması ve tanıtılması ile ilgili projeleri desteklemek, Karaman ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültür ve sanat faaliyetlerine katılmak ve bu alanlardaki projeleri desteklemek, kültürel varlıkları sergilemek ve tanıtmak.

b-Spor:

Ülkemiz spor altyapısını destekleyici, yerel ve küresel ölçekte katma değer sağlayıcı açılımlar sunmak

c- İklim değişimi etkisini azaltıcı çevre ve enerji dönüşümü:

Karaman ilinin her yerinde tahsis edilen sahalarda ağaçlandırma yapmak, bakım ve korunmasına destek sağlamak, hava ve çevre kirliliği olan yerler için projeler hazırlamak ve bu hususla ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, yeşil sahaların korunması için gerekli teşebbüslerde bulunmak, Karaman bölgesinin güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji zenginliği konusunda farkındalık sağlamak ve enerji dönüşümü çalışmalarını desteklemek.

d-Sosyal ve kültürel faaliyetler:

Karamanlı hemşerilerimiz arasında dayanışmayı arttırmak, hemşerilik şuurunu geliştirici kültürel ve sanatsal faaliyetlerde öncül ve destekleyici çalışmalar yapmak.

e- Tanıtım:

Karaman öncelikli olmak üzere ülkemizin tarihini, kültürel değerlerini, gelenek ve göreneklerini tanıtmak, sanat faaliyetlerini desteklemek.

f- Sağlık:

Rehabilite edici özel bakım ve sağlıklı yaşam sunan Karaman ve ülke sağlık turizminde katma değerler yaratan tesisler ve halka destek sunan hizmetlerde bulunmak, işletmeler açmak.

 

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, danışmanlar görevlendirmeye, gerekli onursal ve danışma kurulları ve benzeri birimleri oluşturmaya, Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

     VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:    

     Madde 6- Vakfın kuruluş varlığı 100.000 (yüz bin) TL dir.

Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

VAKFIN ORGANLARI:

     Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a- Mütevelli Heyeti

b- Yönetim Kurulu

c- Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile dernek görevleri boyunca, Karamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet Üyelerinin beşte ikisinin (2/5) önerdikleri ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üyelikleri kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

Senette imzası bulunan Kurucu Mütevelli Heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri bir kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak Mütevelli Heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği belirtilen adaya teklif edilir. Bu üyenin yerine aday belirleme hakkı yoktur.

Kurucu Mütevelli Heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adayın görevi kabul etmemesi halinde, boşalan Mütevelli Heyet üyeliğine seçim, kalan Mütevelli Heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır. Kurucu Mütevelli Heyeti üyeleri dışındaki üyeler yerlerine aday bırakamazlar.

 

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Yönetim kurulunu seçmek,
 2. b) Denetim kurulunu seçmek,

c)Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

 1. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 2. e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 3. f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 4. g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 5. h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

ı) Yeni Mütevelli Heyeti üyeleri ile oluşturulması önerilen kurulları, birimlerine temsilcilikler kurmak.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10-Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içerisinde yapılır.

 1. a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
 2. b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli Heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe üç (3) yıllığına seçilen 5 (beş) asıl ile (3) üç yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine aldığı oy sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (4) dört toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı yönetim kurulu salt çoğunluğu olan üç (3) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

 1. a) Bu sıfatla yönetim kurulu, Mütevelli Heyete tanınan yetkiler dışında, Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını Vakıf Genel Müdürü veya Vakıf Müdürünü, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç(3) yıl için seçilecek (3) üç kişiden oluşur. Ayrıca (2) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

HUZUR HAKKI:

Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

 

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. b) Vakıf faaliyetlerinden ve finansal işlemlerden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 5. e) Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl tespit edilecek yıllık üye aidat gelirlerinden oluşur.

 

VAKIF ÜYELİĞİ 

Madde. 17-

a- Üyelik: Vakıf üyeleri vakfın mütevelli heyet üyesi değildir. Vakfın senedinde yazılı amaçları benimseyip bu amaçların gerçekleşmesi için maddi ve manevi olarak katkıda bulunmayı arzu eden gerçek veya tüzel kişilerden, vakfa üye olmak isteyenlerin, istenen bilgi ve belgelerle birlikte başvuruları üzerine, vakıf yönetim kurulu değerlendirerek, vakıf üyeliği talebinin uygun görülüp görülmediğini karara bağlar. Vakıf üyeliğine kabul edilenler yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda aidat öderler.

Yönetim kurulunun vakıf üyeliği talebini uygun görmediği başvuru sahipleri, bu karar aleyhine mütevelli heyete ilk toplantıda görüşülmek üzere itiraz edebilirler. Mütevelli heyetin bu konuda vereceği karar kesindir.

b- Üyeliğin sona ermesi: Ölüm, istifa, medeni ehliyetin kaybı, tüzel kişiliğin sona ermesi, vakfın yetkili organlarınca üyelikten çıkarılma, mali yükümlülüklerin mazeretsiz ve kesintisiz olarak on iki ay süreyle yerine getirilmemesi, hallerinde vakıf üyeliği kendiliğinden sona erer.

c- Üyelikten çıkarma: Vakıf üyeleri vakfın amaçlarına aykırı ve vakıf aleyhine tutum ve davranışlarda bulunamaz ve bu amaçla yayın ve toplantı yapamazlar. Vakfın amaçlarına aykırı ve vakfın aleyhine tutum ve davranışları tespit edilen üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu karara karşı Mütevelli heyete itiraz edilebilir. Mütevelli heyet bu tür itirazları ilk toplantısında karara bağlar. Mütevelli heyetin kararı kesindir. Bu şekilde üyelikten çıkarılanlar en az üç yıl geçmedikçe tekrar üyeliğe kabul edilemezler ve vakıftan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 

     VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 18- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur. Vakıf faaliyetleri için ayrılan ancak o yıl içerisinde sarf edilemeyen miktar gelecek yıla devredilir.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli heyetinin kararıyla devredilir.

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

MÜTEVELLİ ÜYELER :

Ayhan AKGÖZ                                                           Ali GÜLER

Nazlı BABAOĞLU                                                    İlhan HATİPOĞLU

Kemal BOYNUKALIN                                             Metin KIRATLI

Veli BOZKIR                                                              Sami ÖZDAĞ

İhsan DURU                                                               Osman SAĞLAM

Emin DURU                                                               Suat SÖZER

Ziya DURU                                                                 Erol ŞİMŞEK

Lütfi ELVAN                                                               İsmail TAYYAR

Mahmut Feridun ERDOĞDU                                  Ahmet TEK

Sait EREN                                                                   Esat TOKLU

Karamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 

NOT: Liste soyadı alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.